National Cooperative Dairy

Federation of India Limited

Board of Directors  

Chairman Shri K C Supekar
Ex-Officio Member
Shri Vinayakrao D Patil
Maharashtra
Shri Mangal Jit Rai
Sikkim
Shri Annasaheb Shankar Jolle
Karnataka
Shri Sangram Chaudhary
NDDB Nominee
Shri Jethabhai P Patel 
Gujarat
Shri B S Khanna 
Jharkhand