National Cooperative Dairy

Federation of India Limited


 

Board of Directors  

 

Shri Subhash Chandra Mandge, Chairman
Madhya Pradesh
Shri K C Supekar
Ex-Officio Member
Shri Vinayakrao D Patil
Maharashtra
Shri Mangal Jit Rai
Sikkim
Shri Annasaheb Shankar Jolle
Karnataka
 
Shri Sangram Chaudhary
NDDB Nominee